Hudson Air Depot - Pictures From A Location

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47A-90-DL

Oshkosh, 2010
Stinson
108-2

Oshkosh, 2010
Stinson
108-2

Oshkosh, 2010
Stinson
108-2

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Piper
PA-28-140

Oshkosh, 2010
Helio
H-250 Courier

Oshkosh, 2010
Helio
H-250 Courier

Oshkosh, 2010
Douglas
DC3-G202A Dakota

Oshkosh, 2010
Noorduyn
UC-64A Norseman

Oshkosh, 2010
Noorduyn
UC-64A Norseman

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 Beaver Mk.1

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 Beaver Mk.1

Oshkosh, 2010
Beech
C-45F Expeditor

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-5 Texan

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-5 Texan

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Beech
T-34B Mentor

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Cessna
Model T337C

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-5

Oshkosh, 2010
Canadian Car & Foundry
Harvard MK IV

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-4 Texan

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-4 Texan

Oshkosh, 2010
North American
Harvard MK II

Oshkosh, 2010
North American
Harvard MK II

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-5 Texan

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-5 Texan

Oshkosh, 2010
North American
T-28C Trojan

Oshkosh, 2010
Micro Mong
Micro Mong

Oshkosh, 2010
Micro Mong
Micro Mong

Oshkosh, 2010
Micro Mong
Micro Mong

Oshkosh, 2010
Sikorsky
CH-54B Tarhe

Oshkosh, 2010
Waco
UEC

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3

Oshkosh, 2010
Celier Aviation
Xenon RST

Oshkosh, 2010
Celier Aviation
Xenon RST

Oshkosh, 2010
Al Rulton
Safari

Oshkosh, 2010
Thomas M. Murphy
Safari

Oshkosh, 2010
Clarence Abadie/Butterfly LLC.
Aurora

Oshkosh, 2010
Sierra Papa LLC
RV-8A

Oshkosh, 2010
Stanley J Mankovich
Midget Mustang

Oshkosh, 2010
Brent H. Van Arsdell
61 Long-Eze

Oshkosh, 2010
Van
RV-4

Oshkosh, 2010
Boeing
A75N1(PT17)

Oshkosh, 2010
Boeing
A75N1(PT17)

Oshkosh, 2010
Boeing
A75N1(PT17)

Oshkosh, 2010
North American
AT-6D

Oshkosh, 2010
Boeing
A75N1(PT17)

Oshkosh, 2010Oshkosh, 2010Oshkosh, 2010Oshkosh, 2010Oshkosh, 2010Oshkosh, 2010
Canadian Car & Foundry
Harvard MK IV

Oshkosh, 2010
Canadian Car & Foundry
Harvard MK IV

Oshkosh, 2010
Canadian Car & Foundry
Harvard MK IV

Oshkosh, 2010
Canadian Car & Foundry
Harvard MK IV

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-4

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-4

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-4

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-4

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-4

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-3/B75N1

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-3/B75N1

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
N2S-3/B75N1

Oshkosh, 2010
Beech
T-34A Mentor

Oshkosh, 2010
Beech
T-34A Mentor

Oshkosh, 2010
North American
AT-6F-NT Texan

Oshkosh, 2010
North American
AT-6F-NT Texan

Oshkosh, 2010
North American
T-6G Texan

Oshkosh, 2010
Beech
T-34A Mentor

Oshkosh, 2010
North American
T-6G Texan

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Beech
T-34B Mentor

Oshkosh, 2010
Beech
T-34B Mentor

Oshkosh, 2010
De Havilland Canada
Chipmunk T10

Oshkosh, 2010
Canadian Car & Foundry
Harvard MK IV

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
Stearman
PT-17

Oshkosh, 2010
De Havilland Canada
DHC-1B-2-S3 Chipmunk

Oshkosh, 2010
Fleet
PT-26A-FE

Oshkosh, 2010
Fleet
PT-26A-FE

Oshkosh, 2010
Beech
T-34A Mentor

Oshkosh, 2010
Beech
T-34A Mentor

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-4

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-4

Oshkosh, 2010
Naval Aircraft Factory
N3N-3

Oshkosh, 2010
Naval Aircraft Factory
N3N-3

Oshkosh, 2010
Naval Aircraft Factory
N3N-3

Oshkosh, 2010
De Havilland
DH-82A Tiger Moth

Oshkosh, 2010
De Havilland
DH-82A Tiger Moth

Oshkosh, 2010
De Havilland
DH-82A Tiger Moth

Oshkosh, 2010
North American
AT-6

Oshkosh, 2010
De Havilland
DH-82A Tiger Moth

Oshkosh, 2010
De Havilland
DH-82A Tiger Moth

Oshkosh, 2010
North American
SNJ-4 Texan

Oshkosh, 2010
North American
T-6G Texan

Oshkosh, 2010
North American
T-6G Texan

Oshkosh, 2010
North American
AT-6D

Oshkosh, 2010
Convair
L-13

Oshkosh, 2010
Convair
L-13

Oshkosh, 2010
Convair
L-13

Oshkosh, 2010
North American
T-28A Trojan

Oshkosh, 2010
North American
T-28B Trojan

Oshkosh, 2010
Fairchild
M-62A-3

Oshkosh, 2010
Fairchild
M-62A-3

Oshkosh, 2010
Vultee
BT-13A

Oshkosh, 2010
Vultee
BT-13A

Oshkosh, 2010
Boeing
E75N1

Oshkosh, 2010
Boeing
E75N1

Oshkosh, 2010
Boeing
E75N1

Oshkosh, 2010
Ryan
ST-3KR

Oshkosh, 2010
North American
T-28A-NA Trojan

Oshkosh, 2010
North American
T-28A-NA Trojan

Oshkosh, 2010
North American
AT-6D

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
A75L3

Oshkosh, 2010
Boeing/Stearman
A75L3

Oshkosh, 2010
Funk
B85C

Oshkosh, 2010
Funk
B85C

Oshkosh, 2010
Funk
B85C

Oshkosh, 2010
Cessna
170B

Oshkosh, 2010
Cessna
320

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 MK. I Beaver

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 MK. I Beaver

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 MK. I(L20A) Beaver

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 MK. I(L20A) Beaver

Oshkosh, 2010
Cessna
195

Oshkosh, 2010
Cessna
195

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Piper
PA-22-135

Oshkosh, 2010
DeHavilland Canada
DHC-2 Beaver

Oshkosh, 2010
Bellanca
14-13-2

Oshkosh, 2010
Cessna
195B

Oshkosh, 2010
Cessna
195B

Oshkosh, 2010
Cessna
195B

Oshkosh, 2010
Cessna
195B

Oshkosh, 2010
Beech
95 Travel Air

Oshkosh, 2010
Beech
35-C33

Oshkosh, 2010
Piper
PA-30 Twin Comanche

Oshkosh, 2010
Mooney
M20C

Oshkosh, 2010
Funk
B85C

Oshkosh, 2010
Waco
UPF-7

Oshkosh, 2010
Waco
UPF-7

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Curtiss Wright
Robin B

Oshkosh, 2010
Curtiss Wright
Robin B

Oshkosh, 2010
WACO
AGC-8

Oshkosh, 2010
WACO
AGC-8

Oshkosh, 2010
Beech
K-35

Oshkosh, 2010
WACO
YMF-F5C

Oshkosh, 2010
WACO
YMF-F5C

Oshkosh, 2010
WACO
YMF-F5C

Oshkosh, 2010
WACO
YMF-F5C

Oshkosh, 2010
Beech
G-35

Oshkosh, 2010
Fairchild
24R-46

Oshkosh, 2010
Fairchild
24R-46

Oshkosh, 2010
Fairchild
24R-46

Oshkosh, 2010
Fairchild
24R-46

Oshkosh, 2010
JR Younkin
DGA-6 Replica

Oshkosh, 2010
JR Younkin
DGA-6 Replica

Oshkosh, 2010
JR Younkin
DGA-6 Replica

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Hagglund U. Soner
BU-181

Oshkosh, 2010
Hagglund U. Soner
BU-181

Oshkosh, 2010
Taylor
J-2 Cub

Oshkosh, 2010
Taylor
J-2 Cub

Oshkosh, 2010
Taylor
J-2 Cub

Oshkosh, 2010
Taylor
J-2 Cub

Oshkosh, 2010
Mooney
M20J

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Howard
DGA-15P

Oshkosh, 2010
Ford
4-AT-B

Oshkosh, 2010
Ford
4-AT-B

Oshkosh, 2010
Ford
4-AT-B

Oshkosh, 2010
Meyers
OTW

Oshkosh, 2010
Meyers
OTW

Oshkosh, 2010
Meyers
OTW

Oshkosh, 2010
Mark A. Lightsey
C.460 Replica

Oshkosh, 2010
Mark A. Lightsey
C.460 Replica

Oshkosh, 2010
Mark A. Lightsey
C.460 Replica

Oshkosh, 2010
Mark A. Lightsey
C.460 Replica

Oshkosh, 2010
Mark A. Lightsey
C.460 Replica

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Piper
PA-22-150

Oshkosh, 2010
Stinson
108-2

Oshkosh, 2010
Hamilton Metalplane
H47

Oshkosh, 2010
Hamilton Metalplane
H47

Oshkosh, 2010
Hamilton Metalplane
H47

Oshkosh, 2010
Hamilton Metalplane
H47

Oshkosh, 2010
Hamilton Metalplane
H47

Oshkosh, 2010
Beech
N-35

Oshkosh, 2010
WACO
YOC

Oshkosh, 2010
WACO
YOC

Oshkosh, 2010
WACO
YOC

Oshkosh, 2010
WACO
YOC

Oshkosh, 2010
WACO
YOC

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Fleet
7

Oshkosh, 2010
Engineering & Research Co.
415-C

Oshkosh, 2010
Engineering & Research Co.
415-C

Oshkosh, 2010
Ryan
L-17B Navion

Oshkosh, 2010
Ryan
L-17B Navion

Oshkosh, 2010
Ryan
L-17B Navion

Oshkosh, 2010
Ryan
L-17A Navion

Oshkosh, 2010
Ryan
L-17A Navion

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1A Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1A Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
VFW/Fokker
FWP 149D

Oshkosh, 2010
VFW/Fokker
FWP 149D

Oshkosh, 2010
Beech
D50

Oshkosh, 2010
Beech
D50

Oshkosh, 2010
Piper
PA-23

Oshkosh, 2010
Piper
PA-23

Oshkosh, 2010
Cessna
337 Skymaster

Oshkosh, 2010
Piper
PA-15

Oshkosh, 2010
Piper
PA-15

Oshkosh, 2010
Grumman-Schweizer
G-164A Ag Cat

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Globe
GC-1B Swift

Oshkosh, 2010
Ryan
ST-A Special

Oshkosh, 2010
Ryan
ST-A Special

Oshkosh, 2010
Ryan
ST-A Special

Oshkosh, 2010
Ryan
ST-A Special

Oshkosh, 2010
Ryan
ST-A Special

Oshkosh, 2010
Ryan
SCW-145

Oshkosh, 2010
Ryan
SCW-145

Oshkosh, 2010
Champion
7FC Champ

Oshkosh, 2010
Champion
7FC Champ

Oshkosh, 2010
Champion
7FC Champ

Oshkosh, 2010
Cessna
195A

Oshkosh, 2010
Cessna
140A

Oshkosh, 2010
Beech
D17S Stagerwing

Oshkosh, 2010
Beech
D17S Stagerwing

Oshkosh, 2010
Beech
D17S Stagerwing

Oshkosh, 2010
Classic Aircraft Corporation
YMF-F5C

Oshkosh, 2010
Stinson
V77

Oshkosh, 2010
Stinson
V77

Oshkosh, 2010
Stinson
V77

Oshkosh, 2010
Stinson
V77

Oshkosh, 2010
Stinson (Jeffrey E. Paulsen)
Model O Reproduction)

Oshkosh, 2010
Stinson (Jeffrey E. Paulsen)
Model O Reproduction)

Oshkosh, 2010
Cessna
190 Businessliner

Oshkosh, 2010
Douglas
DC3A-S4C4G

Oshkosh, 2010
Ford
4-AT-E

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-30-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-30-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-30-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
North American
T-28C Trojan

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-1-DL/ DC3C-R-1830-90C

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-1-DL/ DC3C-R-1830-90C

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-1-DL/ DC3C-R-1830-90C

Oshkosh, 2010
Douglas
C-53D-DO Skytrooper/DC-3A-S1C3G

Oshkosh, 2010
Douglas
C-53D-DO Skytrooper/DC-3A-S1C3G

Oshkosh, 2010
Douglas
C-49J

Oshkosh, 2010
Douglas
C-49J

Oshkosh, 2010
Douglas
C-49J

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3-G102

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3-G102

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3-G102

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-2

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47A-10-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47A-10-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47A-10-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47A-65-DL Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
R4D-1

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-40-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
Douglas C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3-A

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3-A

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3-A

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-40-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-40-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-50-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-50-DK Skytrain

Oshkosh, 2010
Douglas
TC-47B-35-DK/ R4D-7/ DC3C 1830-94

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47B-5-DK

Oshkosh, 2010
Douglas
DC-3D

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47-DL

Oshkosh, 2010
Douglas
C-47A-60-DL

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Piper
L-4J Grasshopper

Oshkosh, 2010
Piper
L-4J Grasshopper

Oshkosh, 2010
Piper
L-4J Grasshopper

Oshkosh, 2010
Piper
L-4J Grasshopper

Oshkosh, 2010
Canadian Vickers, Montreal
Canso A/2F-28-5ACF

Oshkosh, 2010
Consolidated Aeronautics
LA-4-200 Buccaneer

Oshkosh, 2010
Consolidated Aeronautics
LA-4-200 Buccaneer

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Born Again Restorations
S-38B

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44A Widgeon

Oshkosh, 2010
Aeronca
7AC

Oshkosh, 2010
Lee Pfingston
Searey LSX

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Consolidated Aeronautics
LA-4-200 Buccaneer

Oshkosh, 2010
Consolidated Aeronautics
LA-4-200 Buccaneer

Oshkosh, 2010
Consolidated Aeronautics
LA-4-200 Buccaneer

Oshkosh, 2010
Harold E. Asbury
Kitfox III

Oshkosh, 2010
Ellison-Mahon Aircraft
Gweduck

Oshkosh, 2010
Ellison-Mahon Aircraft
Gweduck

Oshkosh, 2010
Nardi
F.333

Oshkosh, 2010
Grumman
G-44 Widgeon

Oshkosh, 2010
Grumman
G-21G

Oshkosh, 2010
Grumman
G-21G

Oshkosh, 2010
Cessna
170B

Oshkosh, 2010
Cessna
170B

Oshkosh, 2010
Lake
LA-4-200 Buccaneer

Oshkosh, 2010
Piper
Supreme Cub

Oshkosh, 2010
Piper
Supreme Cub

Oshkosh, 2010
Piper
Supreme Cub
Photo GalleryModel Magazine DatabaseModel ProjectsEnthusiast's LinksHomeContact Us